แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ2561
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   บุคคลทั่วไป 23  คน
2  =   บุคลากรสายวิชาการ 164  คน
3  =   บุคลากรสายสนับสนุน 130  คน
4  =   นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 216  คน2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 117  คน
2  =   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73  คน
3  =   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20  คน
4  =   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 131  คน
5  =   สถาบันเทคโนโลยีการบิน 20  คน
6  =   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22  คน
7  =   คณะศิลปศาสตร์ 23  คน
8  =   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 22  คน
9  =   คณะเทคโนโลยีสังคม 22  คน
10  =   คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 22  คน
11  =   สำนักงานอธิการบดี 38  คน
12  =   สำนักงานวิทยาเขต 0  คน
13  =   สถาบันวิจัยและพัฒนา 0  คน
14  =   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0  คน
15  =   อื่นๆ 23  คน3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   ชาย 241  คน
2  =   หญิง 292  คน4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   ต่ำกว่า 20 ปี 4  คน
2  =   21 - 30 ปี 275  คน
3  =   31 - 40 ปี 156  คน
4  =   41 - 50 ปี 98  คน
5  =   51 ปีขึ้นไป 0  คน5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   ต่ำกว่าปริญญาตรี 0  คน
2  =   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 449  คน
3  =   ปริญญาโท 84  คน
4  =   ปริญญาเอก 0  คน
5  =   อื่นๆ 0  คน6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   ดีมาก 12  คน
2  =   ดี 406  คน
3  =   ปานกลาง 115  คน
4  =   น้อย 0  คน
5  =   น้อยที่สุด 0  คน
6  =   ใช้ไม่เป็นเลย 0  คนตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
8.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)
  
1  =   ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
2  =   มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3  =   ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ
4  =   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)
  
1  =   ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง
2  =   ความรวดเร็วในการประสานงาน
3  =   ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง
4  =   ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
5  =   ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ