แบบประเมิณความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานภายในงบประมาณ 2564
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิณ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   บุคคลทั่วไป 1  คน
2  =   บุคลากรสายวิชาการ 0  คน
3  =   บุคลากรสายสนับสนุน 70  คน
4  =   นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0  คน2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 0  คน
2  =   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0  คน
3  =   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0  คน
4  =   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0  คน
5  =   สถาบันเทคโนโลยีการบิน 0  คน
6  =   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0  คน
7  =   คณะศิลปศาสตร์ 1  คน
8  =   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0  คน
9  =   คณะเทคโนโลยีสังคม 0  คน
10  =   คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1  คน
11  =   สำนักงานอธิการบดี 1  คน
12  =   สำนักงานวิทยาเขต 3  คน
13  =   สถาบันวิจัยและพัฒนา 0  คน
14  =   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0  คน
15  =   กองคลัง 0  คน
16  =   กองนโยบายและแผน 0  คน
17  =   กองบริหารงานบุคคล 14  คน
18  =   กองพัฒนานักศึกษา 2  คน
19  =   ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 15  คน
20  =   สำนักงานประกันคุณภาพ 13  คน
21  =   สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0  คน
22  =   สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 0  คน
23  =   สำนักงานศิลปวัฒนธรรม 19  คน
24  =   สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารรถ 1  คน
25  =   สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 0  คน
26  =   สำนักงานกฏหมาย 0  คน
27  =   สำนักงานยุทธศาสตร์ 1  คน
28  =   อื่นๆ 0  คน6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
  
1  =   ดีมาก 5  คน
2  =   ดี 64  คน
3  =   ปานกลาง 1  คน
4  =   น้อย 1  คน
5  =   น้อยที่สุด 0  คน
6  =   ใช้ไม่เป็นเลย 0  คนตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
8.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)
  
1  =   ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
2  =   มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3  =   ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ
4  =   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)
  
1  =   ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง
2  =   ความรวดเร็วในการประสานงาน
3  =   ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง
4  =   ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
5  =   ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ