แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2563
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2563
เพื่อการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นตอนที่ 1. ชื่อระบบ
1. ชื่อระบบ

ตอนที่ 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
2. สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานวิทยาเขต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นๆ

ตอนที่ 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 
8. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ความยาก-ง่ายของรูปแบบการเข้าใช้งาน
ระบบข้อเป็นหมวดหมู่
มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ่อน
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
ระบบมีความทันสมัยและปัจจุบัน
ข้อมูลที่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ