แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แบบสำรวจแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 2.1 กิจกรรมการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลแต่ละงาน 2.2 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 2.3 ความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน 2.4 ข้อเสนอแนะและ/หรือปรับปรุง ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการตอนที่ 1. ผู้รับบริการหรือผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
ชาย
หญิง


2. อายุ *
ต่ำกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป


3. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก


4. ผู้รับบริการ *
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตอนที่ 2. ระดับการพึงพอใจของผู้รับบริการของกองบริหารงานบุคคล
1. 2.1 กิจกรรมการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล แต่ละงาน *
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร (การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง/อัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.,รศ.,ศ. ฯลฯ)
งานทะเบียนประวัติ (การทำบัตรประจำตัว/การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง/บำเหน็จบำนาญ ฯลฯ)
งานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ/การฝึกอบรม)
งานสวัสดิการบุคลากร
งานวินัยและนิติการ


 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด น้อย
1. ให้บริการที่คล่องตัว ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2. การให้บริการครบถ้วนและถูกต้อง
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
4. ระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม
5. การให้บริการ ดูแล เอาใจใส่ กระตือรืนร้น ในการให้บริการ
6. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
7. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
8. สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง


 
3. การบริการทางโทรศัพท์ – โทรสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการให้บริการ
2. อุปกรณ์มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ
3. ผู้รับโทรศัพท์กล่าวต้อนรับอย่างสุภาพแสดงถึงความเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ


 
4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการโดยรวม
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับบริการที่รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ


5. 2.3 ความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


6. 2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก