ประเมิณความพึงพอใจกิจกรรมที่9
ประเมิณความพึงพอใจกิจกรรมที่9
รายละเอียดแบบสอบถามตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. อายุงาน *
0-3 ปี
3-5 ปี


2. เพศ *
ชาย
หญิง

ตอนที่ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
 
1. ปัจจัยต่อพิษสุนัขบ้า
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
การกินเนื้อสุนัข
การเลี้ยงสุนัข


 
2. วัคซีนพิษสุนัขบ้า
การฉีดวัคซีน

ตอนที่ 3. แสดงความคิดเห็น
1. แสดงความคิดเห็น