แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning RMUTTO ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม
2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 21.43% 24
หญิง 78.57% 88

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


2.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า21 15.18% 17
21-30ปี 77.68% 87
31-40ปี 2.68% 3
41-50ปี 1.79% 2
51-60ปี 2.68% 3
60ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


3.  ระดับการศึกษา     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 9.82% 11
ปริญญาตรี 83.04% 93
ปริญญาโท 5.36% 6
ปริญญาเอก 1.79% 2

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


4.  ตำแหน่ง / หน้าที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ผู้บริหาร 0.00% 0
อาจารย์ 5.36% 6
นักศึกษา 94.64% 106
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


5.  สังกัด     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
มทร.ตะวันออก ชลบุรี 94.64% 106
วิทยาเขตจันทบุรี 3.57% 4
วิทยเขตอุเทนถวาย 1.79% 2
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


6.  ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 46.43% 52
1-4 ชม./สัปดาห์ 40.18% 45
5-9 ชม./สัปดาห์ 10.71% 12
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป 2.68% 3

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


7.  จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 5 ครั้ง 23.21% 26
5-9 ครั้ง 41.07% 46
10-14 ครั้ง 20.54% 23
15 ครั้งขึ้นไป 15.18% 17

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  111


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO    
     
1.  ความพึงพอใจในระบบ e-Learning RMUTTO     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม 20.54%(23) 45.54%(51) 27.68%(31) 5.36%(6) 0.89%(1) 112 3.79 0.86
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน 17.86%(20) 44.64%(50) 31.25%(35) 6.25%(7) 0.00%(0) 112 3.74 0.82
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง 22.32%(25) 50.89%(57) 24.11%(27) 2.68%(3) 0.00%(0) 112 3.93 0.75
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน 24.11%(27) 46.43%(52) 25.00%(28) 4.46%(5) 0.00%(0) 112 3.90 0.81
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 16.96%(19) 31.25%(35) 35.71%(40) 14.29%(16) 1.79%(2) 112 3.47 0.99
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน 17.86%(20) 31.25%(35) 32.14%(36) 16.07%(18) 2.68%(3) 112 3.46 1.04
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว 16.07%(18) 36.61%(41) 33.04%(37) 11.61%(13) 2.68%(3) 112 3.52 0.98
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 19.64%(22) 46.43%(52) 32.14%(36) 0.89%(1) 0.89%(1) 112 3.83 0.78
ระบบง่ายต่อการใช้งาน 20.54%(23) 36.61%(41) 31.25%(35) 8.93%(10) 2.68%(3) 112 3.63 0.99
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1112.  ความพึงพอใจด้านบริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 20.54%(23) 37.50%(42) 35.71%(40) 4.46%(5) 1.79%(2) 112 3.71 0.90
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 18.75%(21) 42.86%(48) 31.25%(35) 6.25%(7) 0.89%(1) 112 3.72 0.87
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 21.43%(24) 35.71%(40) 35.71%(40) 7.14%(8) 0.00%(0) 112 3.71 0.88
มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย 20.54%(23) 34.82%(39) 33.04%(37) 8.93%(10) 2.68%(3) 112 3.62 0.99
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 17.86%(20) 44.64%(50) 28.57%(32) 7.14%(8) 1.79%(2) 112 3.70 0.90
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  111ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
     
1.  ข้อเสนอแนะ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
25
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  25