แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Google Classroom ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ Google Classroom ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม
2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบ Google Classroom
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 0.00% 0
หญิง 100.00% 1

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


2.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า21 0.00% 0
21-30ปี 0.00% 0
31-40ปี 0.00% 0
41-50ปี 100.00% 1
51-60ปี 0.00% 0
60ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


3.  ระดับการศึกษา     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.00% 0
ปริญญาตรี 100.00% 1
ปริญญาโท 0.00% 0
ปริญญาเอก 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


4.  ตำแหน่ง / หน้าที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ผู้บริหาร 0.00% 0
อาจารย์ 0.00% 0
นักศึกษา 100.00% 1
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


5.  สังกัด     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
มทร.ตะวันออก ชลบุรี 0.00% 0
วิทยาเขตจันทบุรี 0.00% 0
วิทยเขตอุเทนถวาย 100.00% 1
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


6.  ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ Google Classroom     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 0.00% 0
1-4 ชม./สัปดาห์ 0.00% 0
5-9 ชม./สัปดาห์ 100.00% 1
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


7.  จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบ Google Classroom *     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 5 ครั้ง 0.00% 0
5-9 ครั้ง 100.00% 1
10-14 ครั้ง 0.00% 0
15 ครั้งขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  1


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTTO    
     
1.  ความพึงพอใจในระบบ Google Classroom     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 1 2.00 0.00
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 4.00 0.00
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง 0.00%(0) 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 3.00 0.00
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 4.00 0.00
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 0.00%(0) 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 3.00 0.00
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน 0.00%(0) 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 3.00 0.00
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 4.00 0.00
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 1 4.00 0.00
ระบบง่ายต่อการใช้งาน 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 100.00%(1) 0.00%(0) 1 2.00 0.00
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
     
1.  ข้อเสนอแนะ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
1
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1