แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2560
เพื่อการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 0.56% 4
บุคลากรสายวิชาการ 43.87% 315
บุคลากรสายสนับสนุน 50.56% 363
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5.01% 36

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 9.33% 67
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.57% 40
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5.99% 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.47% 68
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 13.93% 100
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13.23% 95
คณะศิลปศาสตร์ 11.14% 80
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 3.76% 27
คณะเทคโนโลยีสังคม 2.92% 21
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 3.76% 27
สำนักงานอธิการบดี 5.01% 36
สำนักงานวิทยาเขต 5.99% 43
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.79% 20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.55% 47
อื่นๆ แสดงข้อมูลการตอบ 0.56% 4

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 51.67% 371
หญิง 48.33% 347

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 20 ปี 1.55% 11
21 - 30 ปี 87.43% 619
31 - 40 ปี 10.31% 73
41 - 50 ปี 0.71% 5
51 ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  708


5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 4.60% 33
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 86.49% 621
ปริญญาโท 8.36% 60
ปริญญาเอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.56% 4

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 82.03% 589
ดี 17.97% 129
ปานกลาง 0.00% 0
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


ตอนที่ 2  ข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศ    
     
1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยที่ท่านรู้จักและใช้งาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (หลายตัวเลือก,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
(MIS) ระบบบริหารการตัดสินใจ 19.17% 673
(DocuShare) ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร 19.62% 689
(eDocument) ฐานข้อมูลการเก็บเอกสาร,หนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 19.03% 668
ระบบฐานข้อมูลลุคลากร 17.09% 600
ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร 20.02% 703
ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 5.07% 178

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  813


2.  ท่านเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจบ่อยครั้งแค่ไหน (เลือกตอบ 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ทุกวันที่มาปฏิบัติงาน 8.77% 63
หลายครั้งต่อสัปดาห์ 57.52% 413
หลายครั้งต่อเดือน 31.48% 226
ไม่เคยเข้าใช้งานเลย 2.23% 16

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


3.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเมื่อนำระบบมาใช้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
มากที่สุด 91.36% 656
มาก 7.52% 54
ปานกลาง 1.11% 8
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ไม่เพิ่มเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  718


ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
     
1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความยาก-ง่ายของรูปแบบการเข้าใช้งาน 92.20%(662) 7.52%(54) 0.28%(2) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.92 0.28
ระบบข้อเป็นหมวดหมู่ 69.08%(496) 30.50%(219) 0.42%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.69 0.47
มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ่อน 65.32%(469) 34.26%(246) 0.28%(2) 0.14%(1) 0.00%(0) 718 4.65 0.49
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 76.74%(551) 22.98%(165) 0.28%(2) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.76 0.43
ระบบมีความทันสมัยและปัจจุบัน 70.06%(503) 29.67%(213) 0.28%(2) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.70 0.47
ข้อมูลที่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 75.35%(541) 24.23%(174) 0.42%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.75 0.44
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 84.26%(605) 15.32%(110) 0.42%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 718 4.84 0.38
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  718