แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 0.00% 0
บุคลากรสายวิชาการ 13.89% 15
บุคลากรสายสนับสนุน 41.67% 45
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 44.44% 48

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 25.00% 27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25.00% 27
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10.19% 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.96% 14
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 12.04% 13
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
คณะศิลปศาสตร์ 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีสังคม 0.00% 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 0.00% 0
สำนักงานอธิการบดี 9.26% 10
สำนักงานวิทยาเขต 0.00% 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 5.56% 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 50.93% 55
หญิง 49.07% 53

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 20 ปี 20.37% 22
21 - 30 ปี 50.00% 54
31 - 40 ปี 29.63% 32
41 - 50 ปี 0.00% 0
51 ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.00% 0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 100.00% 108
ปริญญาโท 0.00% 0
ปริญญาเอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 0.00% 0
ดี 100.00% 108
ปานกลาง 0.00% 0
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  108


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
1.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 10.19%(11) 89.81%(97) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.10 0.30
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 100.00%(108) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 5.00 0.00
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 90.74%(98) 9.26%(10) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.91 0.29
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 10.19%(11) 89.81%(97) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.10 0.30
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  108ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง 100.00%(108) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 5.00 0.00
ความรวดเร็วในการประสานงาน 30.56%(33) 69.44%(75) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.31 0.46
ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง 56.48%(61) 43.52%(47) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.56 0.50
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 62.96%(68) 37.04%(40) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 4.63 0.48
ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ 100.00%(108) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 108 5.00 0.00
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  108