แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม
2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 49.30% 283
หญิง 50.70% 291

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


2.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า21 41.64% 239
21-30ปี 49.30% 283
31-40ปี 3.48% 20
41-50ปี 5.05% 29
51-60ปี 0.52% 3
60ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


3.  ระดับการศึกษา     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 89.72% 515
ปริญญาตรี 0.52% 3
ปริญญาโท 8.54% 49
ปริญญาเอก 1.22% 7

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


4.  ตำแหน่ง / หน้าที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ผู้บริหาร 0.00% 0
อาจารย์ 9.76% 56
นักศึกษา 90.24% 518
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


5.  สังกัด     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
มทร.ตะวันออก ชลบุรี 82.06% 471
วิทยาเขตจันทบุรี 1.57% 9
วิทยเขตอุเทนถวาย 0.70% 4
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 15.68% 90

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


6.  ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 0.00% 0
1-4 ชม./สัปดาห์ 66.55% 382
5-9 ชม./สัปดาห์ 33.45% 192
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


7.  จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 5 ครั้ง 0.00% 0
5-9 ครั้ง 70.73% 406
10-14 ครั้ง 28.92% 166
15 ครั้งขึ้นไป 0.35% 2

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  574


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO    
     
1.  ความพึงพอใจในระบบ e-Learning RMUTTO     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม 20.21%(116) 74.39%(427) 5.40%(31) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.15 0.48
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน 14.98%(86) 76.31%(438) 8.71%(50) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.06 0.48
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง 45.47%(261) 44.77%(257) 9.76%(56) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.36 0.65
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน 22.82%(131) 45.82%(263) 30.84%(177) 0.52%(3) 0.00%(0) 574 3.91 0.74
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 6.97%(40) 81.18%(466) 11.50%(66) 0.35%(2) 0.00%(0) 574 3.95 0.44
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน 48.78%(280) 33.45%(192) 17.42%(100) 0.35%(2) 0.00%(0) 574 4.31 0.76
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว 10.98%(63) 72.30%(415) 16.38%(94) 0.35%(2) 0.00%(0) 574 3.94 0.53
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 28.57%(164) 48.26%(277) 23.17%(133) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.05 0.72
ระบบง่ายต่อการใช้งาน 17.94%(103) 75.44%(433) 6.62%(38) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.11 0.48
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  5742.  ความพึงพอใจด้านบริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 7.84%(45) 91.99%(528) 0.00%(0) 0.17%(1) 0.00%(0) 574 4.07 0.28
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 38.68%(222) 52.26%(300) 9.06%(52) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.30 0.62
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 56.45%(324) 39.37%(226) 4.18%(24) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.52 0.58
มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย 29.79%(171) 49.65%(285) 20.03%(115) 0.52%(3) 0.00%(0) 574 4.09 0.72
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 23.87%(137) 75.61%(434) 0.52%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 574 4.23 0.44
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  574ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
     
1.  ข้อเสนอแนะ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
1
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1