แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ2561
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 4.32% 23
บุคลากรสายวิชาการ 30.77% 164
บุคลากรสายสนับสนุน 24.39% 130
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 40.53% 216

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 21.95% 117
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.70% 73
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3.75% 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24.58% 131
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 3.75% 20
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.13% 22
คณะศิลปศาสตร์ 4.32% 23
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 4.13% 22
คณะเทคโนโลยีสังคม 4.13% 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 4.13% 22
สำนักงานอธิการบดี 7.13% 38
สำนักงานวิทยาเขต 0.00% 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.00% 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
อื่นๆ แสดงข้อมูลการตอบ 4.32% 23

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 45.22% 241
หญิง 54.78% 292

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 20 ปี 0.75% 4
21 - 30 ปี 51.59% 275
31 - 40 ปี 29.27% 156
41 - 50 ปี 18.39% 98
51 ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.00% 0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 84.24% 449
ปริญญาโท 15.76% 84
ปริญญาเอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 2.25% 12
ดี 76.17% 406
ปานกลาง 21.58% 115
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  533


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
1.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 69.04%(368) 30.39%(162) 0.56%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.68 0.48
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 52.16%(278) 47.28%(252) 0.56%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.52 0.51
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 77.30%(412) 22.14%(118) 0.56%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.77 0.44
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 72.23%(385) 27.20%(145) 0.56%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.72 0.46
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  533ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง 64.35%(343) 34.90%(186) 0.38%(2) 0.38%(2) 0.00%(0) 533 4.63 0.51
ความรวดเร็วในการประสานงาน 82.55%(440) 16.70%(89) 0.75%(4) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.82 0.40
ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง 40.15%(214) 59.10%(315) 0.75%(4) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.39 0.50
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 90.43%(482) 8.82%(47) 0.75%(4) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.90 0.33
ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ 73.36%(391) 25.89%(138) 0.75%(4) 0.00%(0) 0.00%(0) 533 4.73 0.46
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  533