แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆงบประมาณ2562
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 0.00% 0
บุคลากรสายวิชาการ 0.00% 0
บุคลากรสายสนับสนุน 17.77% 121
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 82.23% 560

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  680


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.71% 32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.74% 73
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24.56% 167
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33.82% 230
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 16.18% 110
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
คณะศิลปศาสตร์ 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีสังคม 0.00% 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 0.00% 0
สำนักงานอธิการบดี 3.09% 21
สำนักงานวิทยาเขต 2.79% 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.12% 28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  679


3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 49.49% 337
หญิง 50.51% 344

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  680


4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 20 ปี 1.18% 8
21 - 30 ปี 82.35% 560
31 - 40 ปี 7.35% 50
41 - 50 ปี 9.12% 62
51 ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  679


5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.15% 1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 99.85% 679
ปริญญาโท 0.00% 0
ปริญญาเอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  679


6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 0.29% 2
ดี 96.47% 655
ปานกลาง 3.24% 22
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  677


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
1.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 65.40%(446) 34.60%(236) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.65 0.48
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 75.66%(516) 24.19%(165) 0.15%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.76 0.43
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 72.87%(497) 26.98%(184) 0.15%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.73 0.45
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 74.93%(511) 25.07%(171) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.75 0.43
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  681ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง 74.78%(510) 25.07%(171) 0.15%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.75 0.44
ความรวดเร็วในการประสานงาน 69.94%(477) 29.91%(204) 0.15%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.70 0.46
ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง 63.78%(435) 35.92%(245) 0.29%(2) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.63 0.49
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 82.26%(561) 17.60%(120) 0.15%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.82 0.39
ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ 75.81%(517) 24.19%(165) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 682 4.76 0.43
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  681