แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ **กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ชื่อตอนส่วนที่ 1 ข้อมูลไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  ผู้รับบริการ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 93.65% 118
นักศึกษา 3.97% 5
ประชาชนทั่วไป 0.79% 1
อื่นๆ 1.59% 2

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  126


2.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 20.63% 26
หญิง 79.37% 100

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  126


3.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
15 -20 ปี 4.76% 6
21- 30 ปี 26.98% 34
31 - 40 ปี 55.56% 70
41-50 ปี 10.32% 13
51 ปีขึ้นไป 2.38% 3

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  126


4.  หน่วยงาน     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
สำนัก 31.15% 38
สถาบัน 15.57% 19
คณะ 22.13% 27
สำนักงานวิทยาเขต 6.56% 8
กอง 19.67% 24
อื่นๆ 4.92% 6

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  122


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริการ    
     
1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเหมาะสม 12.70%(16) 69.05%(87) 17.46%(22) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 3.94 0.57
ความชัดเจนและโปร่งใส 20.63%(26) 62.70%(79) 15.87%(20) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.03 0.63
การแจ้งระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละงานให้ผู้รับบริการทราบ 16.67%(21) 63.49%(80) 16.67%(21) 2.38%(3) 0.79%(1) 126 3.93 0.70
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 17.46%(22) 64.29%(81) 15.87%(20) 2.38%(3) 0.00%(0) 126 3.97 0.65
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวม 15.08%(19) 67.46%(85) 14.29%(18) 2.38%(3) 0.79%(1) 126 3.94 0.68
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1262.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     (เมตริกซ์)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 14.29%(18) 63.49%(80) 19.84%(25) 2.38%(3) 0.00%(0) 126 3.90 0.65
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย 17.46%(22) 66.67%(84) 13.49%(17) 2.38%(3) 0.00%(0) 126 3.99 0.64
สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ 17.46%(22) 70.63%(89) 11.11%(14) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.05 0.56
ความชัดเจนของป้ายแสดงสถานที่ของหน่วยงาน 18.25%(23) 67.46%(85) 13.49%(17) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.03 0.59
มีสถานที่เพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการ 15.08%(19) 71.43%(90) 12.70%(16) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.01 0.56
มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวม 17.46%(22) 71.43%(90) 10.32%(13) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.06 0.55
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1263.  ความพึงพอใจการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร 20.63%(26) 66.67%(84) 12.70%(16) 0.00%(0) 0.00%(0) 126 4.08 0.57
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ 18.25%(23) 69.84%(88) 11.11%(14) 0.00%(0) 0.79%(1) 126 4.05 0.60
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 18.25%(23) 69.05%(87) 11.11%(14) 1.59%(2) 0.00%(0) 126 4.04 0.60
มีความรู้ ความเข้าใจให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ 15.08%(19) 72.22%(91) 10.32%(13) 1.59%(2) 0.79%(1) 126 3.99 0.62
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ 17.46%(22) 69.84%(88) 9.52%(12) 2.38%(3) 0.79%(1) 126 4.01 0.66
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1264.  ความพึงพอใจการให้บริการงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร 20.63%(26) 72.22%(91) 7.14%(9) 0.00%(0) 0.00%(0) 126 4.13 0.51
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ 18.25%(23) 70.63%(89) 9.52%(12) 1.59%(2) 0.00%(0) 126 4.06 0.58
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 19.05%(24) 65.87%(83) 14.29%(18) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.03 0.60
มีความรู้ ความเข้าใจให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ 19.05%(24) 68.25%(86) 11.90%(15) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.06 0.58
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ 16.67%(21) 69.05%(87) 13.49%(17) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.02 0.58
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1265.  ความพึงพอใจการให้บริการงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร 19.84%(25) 69.84%(88) 10.32%(13) 0.00%(0) 0.00%(0) 126 4.10 0.54
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ 18.25%(23) 71.43%(90) 9.52%(12) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.07 0.55
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 18.25%(23) 69.05%(87) 11.11%(14) 1.59%(2) 0.00%(0) 126 4.04 0.60
มีความรู้ ความเข้าใจให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ 16.67%(21) 70.63%(89) 11.90%(15) 0.79%(1) 0.00%(0) 126 4.03 0.56
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ 17.46%(22) 70.63%(89) 10.32%(13) 1.59%(2) 0.00%(0) 126 4.04 0.58
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1266.  ความพึงพอใจการให้บริการงานวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร 20.63%(26) 69.05%(87) 9.52%(12) 0.00%(0) 0.79%(1) 126 4.09 0.60
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ 17.46%(22) 72.22%(91) 8.73%(11) 0.00%(0) 1.59%(2) 126 4.04 0.63
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 19.05%(24) 67.46%(85) 11.11%(14) 0.79%(1) 1.59%(2) 126 4.02 0.69
มีความรู้ ความเข้าใจให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ 15.08%(19) 69.84%(88) 13.49%(17) 0.00%(0) 1.59%(2) 126 3.97 0.65
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ 16.67%(21) 69.84%(88) 11.90%(15) 0.00%(0) 1.59%(2) 126 4.00 0.65
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1267.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
8
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  8