แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม
2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 0% 0
หญิง 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


2.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า21 0% 0
21-30ปี 0% 0
31-40ปี 0% 0
41-50ปี 0% 0
51-60ปี 0% 0
60ปีขึ้นไป 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


3.  ระดับการศึกษา     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0% 0
ปริญญาตรี 0% 0
ปริญญาโท 0% 0
ปริญญาเอก 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


4.  ตำแหน่ง / หน้าที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ผู้บริหาร 0% 0
อาจารย์ 0% 0
นักศึกษา 0% 0
อื่นๆ 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


5.  สังกัด     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
มทร.ตะวันออก ชลบุรี 0% 0
วิทยาเขตจันทบุรี 0% 0
วิทยเขตอุเทนถวาย 0% 0
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


6.  ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 0% 0
1-4 ชม./สัปดาห์ 0% 0
5-9 ชม./สัปดาห์ 0% 0
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


7.  จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 5 ครั้ง 0% 0
5-9 ครั้ง 0% 0
10-14 ครั้ง 0% 0
15 ครั้งขึ้นไป 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO    
     
1.  ความพึงพอใจในระบบ e-Learning RMUTTO     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบง่ายต่อการใช้งาน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  02.  ความพึงพอใจด้านบริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  0ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
     
1.  ข้อเสนอแนะ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
0
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  0