แบบประเมินความพึงพอใจ (สำหรับร้านค้า)
งานเกษตรบางพระแฟร์ 2562
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป    
     
1.  ประเภทร้านค้า     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
หน่วยงานของรัฐ 0.79% 1
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 37.80% 48
ร้านต้นไม่ 7.09% 9
ร้านสัตว์เลี้ยง 4.72% 6
ร้านผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8.66% 11
ร้านเครื่องจักรกล/เครื่องมือทางการเกษตร 5.51% 7
ร้าน ธกส./สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3.15% 4
ร้านเครื่ีองนุ่งห่ม/เครื่องประดับ 3.94% 5
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 0.00% 0
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 15.75% 20
ร้านเฟอร์นิเจอร์/เครื่องตกแต่งบ้าน/ตกแต่งสวน 5.51% 7
ชุมชน 0.00% 0
อื่น 7.09% 9

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  127


2.  ท่านทราบข่าวงานเกษตรแฟร์ ปี 2562 จากแหล่งใด      (หลายตัวเลือก,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 66.46% 105
หนังสือเชิญ 10.13% 16
วิทยุกระจายเสียง 12.66% 20
โทรทัศน์ 0.63% 1
หนังสือพิมพ์ 0.00% 0
ป้ายประชาสัมพันธ์ 10.13% 16
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  127


3.  การประชาสัมพันธ์     (หลายตัวเลือก,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
โปสเตอร์/ใบปลิว 39.51% 81
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ 21.95% 45
เว็ปไซต์/อินเตอร์เน็ต 8.78% 18
ป้ายประชาสัมพันธ์ 27.80% 57
อื่นๆ 1.95% 4

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  127


4.  ท่านซื้อบูธจำหน่ายสินค้าในราคาเท่าไหร่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
7,500 บาท (เส้นหลัก) 12.60% 16
7,000 บาท (เส้นหลัก) 0.00% 0
6,000 บาท (เส้นหลัก) 72.44% 92
4,500 บาท (เส้นรอง) 7.09% 9
อื่นๆ 7.87% 10

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  127


5.  ืท่านมาออกร้านค้างานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 ปีนี้ครั้งที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ครั้งแรก 13.39% 17
ครั้งที่ 2-3 20.47% 26
ครั้งที่ 4-5 19.69% 25
มากกว่า 5 ครั้ง 45.67% 58
อื่นๆ 0.79% 1

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  127


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ    
     
1.  ความพึงพอใจในการจองร้านค้างานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
การประชาสัมพันธ์การจองร้านค้า 12.60%(16) 44.09%(56) 37.01%(47) 2.36%(3) 3.94%(5) 127 3.59 0.88
ช่วงเวลาในการจองร้านค้า 3.15%(4) 72.44%(92) 18.11%(23) 2.36%(3) 3.94%(5) 127 3.69 0.75
ขั้นตอนในการจองร้านค้า 19.69%(25) 18.11%(23) 54.33%(69) 3.94%(5) 3.94%(5) 127 3.46 0.98
การจัดสถานที่ในการจองร้านค้า 6.30%(8) 25.98%(33) 57.48%(73) 6.30%(8) 3.94%(5) 127 3.24 0.82
ความเหมาะสมของวิธีประมูลร้านค้า 14.96%(19) 15.75%(20) 63.78%(81) 1.57%(2) 3.94%(5) 127 3.36 0.89
ความเหมาะสมของวิธีจับสลาก 7.87%(10) 35.43%(45) 51.97%(66) 0.79%(1) 3.94%(5) 127 3.43 0.81
ความเหมาะสมราคาค่าเช่าร้านค้า 18.11%(23) 51.18%(65) 22.83%(29) 1.57%(2) 6.30%(8) 127 3.73 0.98
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการจองร้านค้า 10.24%(13) 34.65%(44) 24.41%(31) 26.77%(34) 3.94%(5) 127 3.20 1.07
อื่นๆ 9.45%(12) 14.17%(18) 45.67%(58) 26.77%(34) 3.94%(5) 127 2.98 0.97
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1272.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการในการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
การจัดสถานที่ร้านค้า 5.51%(7) 21.26%(27) 66.14%(84) 4.72%(6) 2.36%(3) 127 3.23 0.72
การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลการจัดงาน 11.02%(14) 22.05%(28) 59.06%(75) 2.36%(3) 5.51%(7) 127 3.31 0.90
ระบบการจราจร 11.02%(14) 14.96%(19) 67.72%(86) 3.94%(5) 2.36%(3) 127 3.28 0.80
ป้ายบอกทาง 10.24%(13) 24.41%(31) 58.27%(74) 4.72%(6) 2.36%(3) 127 3.35 0.82
สถานที่จอดรถ 6.30%(8) 17.32%(22) 47.24%(60) 23.62%(30) 5.51%(7) 127 2.95 0.94
จำนวนถังขยะ 7.09%(9) 13.39%(17) 63.78%(81) 7.87%(10) 7.87%(10) 127 3.04 0.90
การให้บริการเก็บขยะ 7.87%(10) 15.75%(20) 66.14%(84) 3.15%(4) 7.09%(9) 127 3.14 0.88
จำนวนห้องสุขา/ ห้องอาบน้ำ 7.09%(9) 27.56%(35) 27.56%(35) 30.71%(39) 7.09%(9) 127 2.97 1.07
ความสะอาดของ ห้องสุขา/ ห้องอาบน้ำ 7.87%(10) 7.09%(9) 48.03%(61) 30.71%(39) 6.30%(8) 127 2.80 0.95
คุณภาพของเต็นท์ที่จัดให้ 6.30%(8) 33.07%(42) 30.71%(39) 27.56%(35) 2.36%(3) 127 3.13 0.97
ระบบน้ำประปา 30.71%(39) 40.16%(51) 17.32%(22) 5.51%(7) 6.30%(8) 127 3.83 1.11
ระบบไฟฟ้า 31.50%(40) 23.62%(30) 39.37%(50) 3.15%(4) 2.36%(3) 127 3.79 1.00
ระบบน้ำทิ้ง 6.30%(8) 12.60%(16) 42.52%(54) 31.50%(40) 7.09%(9) 127 2.80 0.97
ระบบรักษาความปลอดภัย 19.69%(25) 33.07%(42) 42.52%(54) 3.94%(5) 0.79%(1) 127 3.67 0.86
การบริการของเจ้าหน้าที่กองอำนวยการ 6.30%(8) 31.50%(40) 58.27%(74) 0.00%(0) 3.94%(5) 127 3.36 0.77
เสียงประชาสัมพันธ์ (ภายในงาน) 5.51%(7) 38.58%(49) 44.88%(57) 5.51%(7) 5.51%(7) 127 3.33 0.88
ความพึงพอใจโดยรวม 5.51%(7) 14.96%(19) 64.57%(82) 13.39%(17) 1.57%(2) 127 3.09 0.75
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  127ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ    
     
1.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
แสดงข้อมูลการตอบ 24
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  24