แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆงบประมาณ 2563
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 0.00% 0
บุคลากรสายวิชาการ 0.00% 0
บุคลากรสายสนับสนุน 100.00% 16
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 0.00% 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00% 0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0.00% 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00% 0
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 18.75% 3
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
คณะศิลปศาสตร์ 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีสังคม 0.00% 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 0.00% 0
สำนักงานอธิการบดี 0.00% 0
สำนักงานวิทยาเขต 0.00% 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 18.75% 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
กองคลัง 0.00% 0
กองนโยบายและแผน 0.00% 0
กองบริหารงานบุคคล 6.25% 1
กองพัฒนานักศึกษา 31.25% 5
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 12.50% 2
สำนักงานประกันคุณภาพ 0.00% 0
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6.25% 1
สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 0.00% 0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม 6.25% 1
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


3.  เพศ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 62.50% 10
หญิง 37.50% 6

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


4.  อายุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 20 ปี 0.00% 0
21 - 30 ปี 18.75% 3
31 - 40 ปี 43.75% 7
41 - 50 ปี 37.50% 6
51 ปีขึ้นไป 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


5.  การศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.00% 0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 100.00% 16
ปริญญาโท 0.00% 0
ปริญญาเอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


6.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 0.00% 0
ดี 50.00% 8
ปานกลาง 50.00% 8
น้อย 0.00% 0
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  16


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
1.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 100.00%(16) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 5.00 0.00
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 68.75%(11) 31.25%(5) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.69 0.46
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 93.75%(15) 6.25%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.94 0.24
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 100.00%(16) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 5.00 0.00
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  16ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง 81.25%(13) 18.75%(3) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.81 0.39
ความรวดเร็วในการประสานงาน 56.25%(9) 43.75%(7) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.56 0.50
ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง 100.00%(16) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 5.00 0.00
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 87.50%(14) 12.50%(2) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.88 0.33
ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ 93.75%(15) 6.25%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 16 4.94 0.24
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  16