แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ มทร.ตอ เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัมนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     
1.  เพศ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ชาย 17.73% 25
หญิง 82.27% 116

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


2.  อายุ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่า 26 ปี 0.71% 1
26-35 ปี 50.35% 71
36-45 ปี 39.72% 56
46-55 ปี 7.80% 11
มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 1.42% 2

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


3.  วุฒิการศึกษา     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0.00% 0
ปริญญาตรี 70.92% 100
ปริญญาโท 21.28% 30
ปริญญาเอก 7.80% 11
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


4.  ผู้รับบริการ     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณาจารย์ 25.53% 36
บุคลากร 74.47% 105
นักศึกษา 0.00% 0
บุคลากรภายนอก 0.00% 0
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


5.  เขตพื้่นที่     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บางพระ 60.28% 85
จักรพงษภูวนารถ 19.15% 27
จันทบุรี 14.18% 20
อุเทนถวาย 6.38% 9
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


6.  หน่วยงานในสังกัด     (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะ 41.13% 58
สถาบัน 8.51% 12
สำนักงานวิทยาเขต 10.64% 15
สำนัก 26.95% 38
กอง 12.77% 18

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  141


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
     
1.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 39.01%(55) 48.23%(68) 12.06%(17) 0.00%(0) 0.71%(1) 141 4.25 0.72
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 28.37%(40) 60.28%(85) 10.64%(15) 0.00%(0) 0.71%(1) 141 4.16 0.66
ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 31.21%(44) 55.32%(78) 11.35%(16) 1.42%(2) 0.71%(1) 141 4.15 0.72
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1412.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอน (Flow chart) ที่ชัดเจน 12.77%(18) 68.09%(96) 17.02%(24) 0.71%(1) 1.42%(2) 141 3.90 0.67
การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย 23.40%(33) 60.28%(85) 13.48%(19) 2.13%(3) 0.71%(1) 141 4.04 0.72
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 17.02%(24) 70.21%(99) 11.35%(16) 0.71%(1) 0.71%(1) 141 4.02 0.61
แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 13.48%(19) 66.67%(94) 15.60%(22) 3.55%(5) 0.71%(1) 141 3.89 0.70
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1413.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
เครื่องมือ อุปกรณ์ เหมาะสม เพียงพอต่อการให้บริการ 14.89%(21) 67.38%(95) 15.60%(22) 1.42%(2) 0.71%(1) 141 3.94 0.65
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการให้บริการ 15.60%(22) 65.25%(92) 16.31%(23) 2.13%(3) 0.71%(1) 141 3.93 0.68
มีจำนวนช่องทางในการให้บริการเพียงพอ 15.60%(22) 67.38%(95) 13.48%(19) 2.84%(4) 0.71%(1) 141 3.94 0.68
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  1414.  ด้านผลจากการให้บริการ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา) 26.95%(38) 58.87%(83) 13.48%(19) 0.00%(0) 0.71%(1) 141 4.11 0.67
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 27.66%(39) 57.45%(81) 14.18%(20) 0.00%(0) 0.71%(1) 141 4.11 0.69
มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 14.89%(21) 58.87%(83) 23.40%(33) 2.13%(3) 0.71%(1) 141 3.85 0.71
มีการจัดการข้อร้องเรียนตามข้อเสนอแนะ (ถ้าเคยมารับบริการตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป) 14.89%(21) 59.57%(84) 24.11%(34) 0.71%(1) 0.71%(1) 141 3.87 0.68
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  141ตอนที่ 3  จุดเด่น/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ    
     
1.  จุดเด่นของการให้บริการ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
แสดงข้อมูลการตอบ 15
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  15
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ      (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
แสดงข้อมูลการตอบ 7
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  7
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจภาพรวม    
     
1.  สรุปความพึงพอใจในภาพรวม     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความพึงพอใจในภาพรวม 17.73%(25) 68.09%(96) 12.06%(17) 1.42%(2) 0.71%(1) 141 4.01 0.65
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  141