แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2563
เพื่อการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ชื่อระบบ    
     
1.  ชื่อระบบ     (กล่องข้อความ)
ตัวเลือก จำนวน
0
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  0
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ    
     
1.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 0% 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0% 0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0% 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0% 0
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 0% 0
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0% 0
คณะศิลปศาสตร์ 0% 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0% 0
คณะเทคโนโลยีสังคม 0% 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 0% 0
สำนักงานอธิการบดี 0% 0
สำนักงานวิทยาเขต 0% 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0% 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0% 0
อื่นๆ 0% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  0


ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
     
1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความยาก-ง่ายของรูปแบบการเข้าใช้งาน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบข้อเป็นหมวดหมู่ 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ่อน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ระบบมีความทันสมัยและปัจจุบัน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ข้อมูลที่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0 0 0
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  0