แบบประเมิณความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานภายในงบประมาณ 2564
ความพึงพอใจการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับหน่วยงานต่างๆ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
มุมมอง    
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิณ    
     
1.  ประเภทบุคคล(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
บุคคลทั่วไป 1.41% 1
บุคลากรสายวิชาการ 0.00% 0
บุคลากรสายสนับสนุน 98.59% 70
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  70


2.  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 0.00% 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00% 0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0.00% 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00% 0
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 0.00% 0
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
คณะศิลปศาสตร์ 1.41% 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0.00% 0
คณะเทคโนโลยีสังคม 0.00% 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1.41% 1
สำนักงานอธิการบดี 1.41% 1
สำนักงานวิทยาเขต 4.23% 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.00% 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00% 0
กองคลัง 0.00% 0
กองนโยบายและแผน 0.00% 0
กองบริหารงานบุคคล 19.72% 14
กองพัฒนานักศึกษา 2.82% 2
ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 21.13% 15
สำนักงานประกันคุณภาพ 18.31% 13
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00% 0
สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 0.00% 0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม 26.76% 19
สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารรถ 1.41% 1
สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 0.00% 0
สำนักงานกฏหมาย 0.00% 0
สำนักงานยุทธศาสตร์ 1.41% 1
อื่นๆ 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  70


3.  ท่านคิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)     (ตัวเลือกเดียว)
ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จำนวน
ดีมาก 7.04% 5
ดี 90.14% 64
ปานกลาง 1.41% 1
น้อย 1.41% 1
น้อยที่สุด 0.00% 0
ใช้ไม่เป็นเลย 0.00% 0

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป

จำนวนการตอบทั้งหมด  70


ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษา    
     
1.  การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์,ต้องตอบ)

ดีที่สุด ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 92.96%(66) 7.04%(5) 0.00%(0) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.93 0.26
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 69.01%(49) 29.58%(21) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.68 0.50
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ 94.37%(67) 4.23%(3) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.93 0.31
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 84.51%(60) 14.08%(10) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.83 0.41
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  70ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
     
1.  การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ     (เมตริกซ์)

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ความสะดวกในการแจ้งแก้ไขปรับปรุง 91.55%(65) 7.04%(5) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.90 0.34
ความรวดเร็วในการประสานงาน 71.83%(51) 26.76%(19) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.70 0.49
ระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุง 21.13%(15) 77.46%(55) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.20 0.43
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 90.14%(64) 8.45%(6) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.89 0.36
ความพึงพอใจโดยรวมในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ 91.55%(65) 7.04%(5) 1.41%(1) 0.00%(0) 0.00%(0) 71 4.90 0.34
 
จำนวนการตอบทั้งหมด  70